FÖRENINGEN KVINNOJOUREN BLÅKLOCKAN I GÄVLE
(reviderade 2015-03-08)

§ 1 Föreningens firma
Föreningens firma är Kvinnojouren Blåklockan och har sitt säte i Gävle.

§ 2 Föreningens grund
Kvinnojouren Blåklockan är en feministisk förening, som är politiskt och religiöst obunden där solidaritet, jämlikhet och systerskap är grundläggande.

§ 3 Föreningens ändamål och uppgift
Föreningen har till ändamål att:
– Verka för att kvinnohus och jourlägenhet upprätthålls
– Ge stöd till dem som definierar sig som kvinnor och tjejer och som är utsatta för sexualiserat våld
– Bedriva jourverksamhet
– Verka för ökad kunskap om mäns och killars sexualiserade våld mot kvinnor och tjejer
– Verka för att förtrycket mot kvinnor och tjejer skall upphöra
– Se barnet som upplevt våld som en egen individ och brottsoffer

För de kvinnor, tjejer och barn som föreningen kommer i kontakt med är vår uppgift att:

– Bedriva verksamhet som bidrar till kvinnors och tjejers personliga och kollektiva frigörelse
– Stimulera kvinnor och tjejers intresse för kultur och samhällsengagemang
– Verka för förståelse för alla människors lika värde oavsett könsidentitet, könsuttryck, etnicitet, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning, psykisk och fysisk funktionsvariation eller ålder
– Ge barnen trygghet genom att lyssna till dem och stimulera till lek och skapande

§ 4 Jourverksamhet 
Medlem som genomgått “jourkvinnoutbildning” enligt upprättad studieplan kan delta i jourverksamheten. Medlem som deltar i jourverksamheten ska även iaktta tystnadsplikt.

§ 5 Medlemskap 
Medlemskap beviljas kvinnor som antagit föreningens stadgar samt betalat medlemsavgift.

§ 6 Medlemsavgifter 
Medlem betalar den medlemsavgift som årligen fastställts av årsmöte.

§ 7 Verksamhets- och räkenskapsår
Verksamhets- och räkenskapsåret är 1 januari – 31 december.

§ 8 Medlemsaktiviteter
Medlemsaktiviteter bör genomföras minst fyra (4) gånger per år, förutom årsmöte.

§ 9 Årsmöte – sammansättning, rösträtt och beslutsordning 
Vid föreningens årsmöte äger alla medlemmar rätt att närvara. Styrelsemedlem och revisor samt övriga medlemmar som betalat medlemsavgift utgör en röst. Styrelseledamöter har dock inte rösträtt i fråga som rör ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsårets förvaltning.

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning, votering.

Öppen omröstning:
Beslut fattas genom öppen omröstning. De förslag på vilket de flesta röstat blir mötets beslut. Vid lika röstetal gäller den mening som tjänstgörande ordförande har vid omröstningen.

Sluten omröstning ska äga rum
– om minst två tredjedelar (2/3) av de röstberättigade begär detta
– vid omröstning gällande val av styrelse, revisorer samt ersättare, om en person så begär det.

Vid sluten omröstning biträds det förslag på vilket de flesta, av de i omröstningen deltagande, avlämnat godkända röster.
Vid sluten omröstning gällande personval är de kandidater valda, som erhållit de flesta godkända rösterna.
Vid lika röstetal avgörs företrädet genom lottning.

§ 10 Årsmöte – kallelse, motioner och förslag
Årsmötet, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen senast vid mars månads utgång, på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Skriftlig kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast sex (6) veckor innan årsmötet.

Motioner till årsmötet kan väckas av föreningens medlemmar och ska vara styrelsen tillhanda senast fem (5) veckor innan årsmötet. Styrelsen ska behandla motioner och ge sitt yttrande.

Förslag till dagordning jämte verksamhetsberättelse, årsbokslut, verksamhetsplan och budget, förslag från styrelsen samt motioner med styrelsens yttranden ska finnas tillgängligt hos Kvinnojouren Blåklockan för påseende av medlemmar senast två (2) veckor innan årsmötet.
Valberedningen inhämtar förslag från medlemmarna och lägger sitt förslag vid årsmötet.

§ 11 Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:

1.  Mötets öppnande
2.  Val av mötesordförande och mötessekreterare
3.  Fastställande av röstlängd för mötet
4.  Val av justerare och rösträknare
5.  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
6.  Fastställande av dagordning
7.  Styrelsens verksamhetsberättelse
8.  Styrelsens förvaltningsberättelse med balans- och resultaträkning
9.  Revisorernas berättelse
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
11. Av styrelsen lämnade förslag
12. Inkomna motioner från medlemmar
13. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år
14. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande år
15. Fastställande av budget för innevarande år
16. Val av styrelse
17. Val av revisorer
18. Val av valberedning
19. Övriga frågor
20. Mötets avslutande

§ 12 Extra årsmöte  
Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner det nödvändigt eller när minst en tiondel (1/10) av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas. Extra årsmöte hålls snarast, dock tidigast sex (6) veckor efter årsmötet. Skriftlig kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast två (2) veckor innan årsmötet.

§ 13 Valberedning
Valberedningen, som är självständig, består av tre (3) kvinnor som väljs av årsmötet för ett år.  
Årsmötet utser även en sammankallande inom valberedningen. Styrelseledamot eller anställd får inte ingå i valberedningen.

§ 14 Val av revisorer och revisorernas mandattid 
Årsmötet ska för det kommande verksamhetsåret välja:
a)  Två (2) interna revisorer
b)  Två (2) ersättare, i ordningsföljd för inträde

Avgår revisor före mandattidens utgång inträder ersättare i den ordning som årsmötet fastställt.
Revisorer och ersättare väljs för en mandattid av ett (1) år.

§ 15 Val av styrelse
Årsmötet ska för det kommande verksamhetsåret välja:
a)  Minst sju (7) ledamöter till styrelsen
b)  Minst tre (3) ersättare, i ordningsföljd för inträde

Styrelsen ska bestå av minst sju (7) ordinarie ledamöter varav ordförande och kassör väljs särskilt. Ordningen för ersättarnas inträde, vid ordinarie ledamots avgång, ska fastställas av årsmötet.
Åldersgräns för samtliga i styrelsen är 18 år.
Vald styrelse utser inom sig vice ordförande, sekreterare och verksamhetsområden för övriga ledamöter.

§ 16 Styrelsens mandattid                                                 
Ordförande, kassör samt ytterligare ordinarie ledamöter väljs för en mandattid av två (2) år.
Ena året väljs ordförande och tre (3) ledamöter på två (2).
Andra året väljs kassör och resterande ledamöter på två (2) år.
Ersättare väljs för en mandattid av ett (1) år.

§ 17 Styrelsens uppgifter
 Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsmötet för det senaste räkenskapsåret. Styrelsen beslutar om anställningar och har arbetsgivaransvar enligt ingångna avtal för föreningens samtliga anställda.

Styrelsen sammanträder minst sex (6) gånger per år och samtliga ersättare bör närvara. Vid sammanträdena bör även en anställd närvara som representant för de anställda.

Styrelsen är beslutsför då minst fem (5) ledamöter är närvarande. Alla beslut fattas genom öppen omröstning. Vid omröstning inom föreningens styrelse har varje ledamot en (1) röst. Anställd har yttrande- och förslagsrätt i alla frågor. Vid omröstning gäller majoritetsutslag. Vid lika röstetal har tjänstgörande ordförande utslagsröst.

§ 18 Firmateckning, fullmakter och attester
Styrelsen utser inom sig de personer som har rätt att teckna föreningens firma. Firman ska tecknas av minst två (2) i förening, varav den ena är ordförande, vice ordförande eller kassör.

Styrelsen utser de personer som har fullmakt att teckna föreningens postgiro, bankmedel och värdeförsändelser.

Styrelsen ansvarar för att beslut om firmateckning och fullmakter utan dröjsmål meddelas vederbörande inrättningar genom protokollsutdrag.

Styrelsen fastställer interna attestregler.

§ 19 Styrelsens skyldigheter 
Vid föreningens årsmöte ska styrelsen avlämna en av samtliga ledamöter godkänd och underskriven årsberättelse över verksamheten och den ekonomiska förvaltningen från föregående verksamhetsår. Årsredovisningen ska innehålla förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning, redovisningsprinciper och eventuella bokslutskommentarer samt noter. Dessutom ska verksamhetsplan och budget för innevarande år presenteras för fastställande.

§ 20 Revision
Styrelsens räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas av två (2) på årsmötet utsedda interna revisorer samt en av styrelsen utsedd godkänd revisor. Styrelsen ska överlämna årsredovisningen i sådan tid att revisorerna kan avlämna revisionsberättelse till årsmötet.

§ 21 Utträde
Medlem kan skriftligen anmäla sitt utträde till föreningen.
Medlem som enligt § 6 efter påminnelse inte betalat medlemsavgift för det aktuella verksamhetsåret ska anses ha utträtt ur föreningen.

§ 22 Uteslutning
Medlem som motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen kan med två tredjedels (2/3) majoritet uteslutas av årsmöte.

Styrelsens förslag till beslut om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemsskapet ifrågasätts. I förslaget ska skälen för uteslutning redovisas.
Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom tre (3) veckor efter att styrelsen lämnat besked till den berörde. Beslutet ska tillställas den berörde inom två (2) veckor efter årsmötets beslut.

§ 23 Regler för ändring av stadgarna (godkänd 2015, ska dessutom godkännas 2016)
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte och att minst två tredjedelar (2/3) av närvarande medlemmar är ense.
Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen minst fem (5) veckor före årsmöte. 
För att ändra § 23 och § 24 fordras två tredjedels (2/3) majoritet vid två (2) på varandra följande årsmöten.

§ 24 Upplösning av föreningen (godkänd 2015, ska dessutom godkännas 2016)
För upplösning av föreningen krävs att beslut fattas vid två (2) på varandra följande årsmöten och att vid båda årsmötena ska två tredjedelar (2/3) av de närvarande medlemmarna vara ense om upplösningen. Eventuella ekonomiska och andra tillgångar doneras till annan kvinnojour/tjejjour.
Skriftlig kallelse till det sista årsmötet ska avsändas till alla medlemmar senast sex (6) veckor innan årsmötet.

Under 2015 gäller de gamla paragraferna för stadgeändring och upplösning av föreningen tills paragraferna är godkända vid 2016 års årsmöte. De gamla paragraferna lyder:

§ 10 Stadgeändring

Ändring av föreningens stadgar kan endast ske på föreningens årsmöte. Förslag till ändring skall ske genom motion minst tre veckor före årsmötet. Stadgeändring är ej giltig med mindre än att 2/3 av de närvarande medlemmarna är ense. För att ändra § 9 och § 10 fordras 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten.

§ 9 Föreningsupplösning

För föreningens upplösning krävs att beslut om detta fattas vid två på varandra följande årsmöten och att vid båda årsmötena 2/3 av de närvarande medlemmarna är ense därom. Eventuella medel skall då av sista årsmötet doneras till annan kvinnojour.

avdelare

Updating…
  • No products in the cart.