Vad är våld?

Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill.” Per Isdal (grundare av Alternativ Till Vold i Norge)

I vårt samhälle finns många föreställningar om vad som kan räknas som våld. Ofta är det bilder från kanske film eller media som präglar vår uppfattning och det är vanligt att tro att det inte är våld om det inte är väldigt grovt. Samtidigt är det också vanligt att den som utsätts för våld flyttar sina gränser för vad som är okej under relationens gång, så att det som hen skulle uppfattat som våld i relationens början bortförklaras som något annat när det gått en tid.

Per Isdals definition (citatet ovan) beskriver på ett tydligt sätt vår syn på vad som är våld. Att begränsa sin partner på olika sätt, genom fysiska handlingar, psykisk press och/eller manipulation är att bruka våld. Det är inte okej att utsätta någon för det och den som är eller har varit med om att vara tillsammans med någon som gör så behöver ofta hjälp för att kunna läka och må bra igen.

Det är ofta svårt att lämna en våldsam partner. Orsakerna till det kan vara många. Det kan handla om rädsla för att inte bli lämnad ifred/utsättas för mer våld, oro för att förlora kontakten med barnen, känslor av att inte kunna klara sig själv, upplevelse av att inte duga och därför inte vara värd att slippa behandlas illa. Det kan vara allt detta eller något helt annat.

Det tar i genomsnitt tre försök att lämna en kontrollerande partner. Det kan vara bra att känna till, eftersom det också är vanligt att den som utsätts för våldet anklagar sig själv för att inte ha gått därifrån. 

Det är aldrig ditt fel att du utsätts för våld. Aldrig. Det är en mänsklig rättighet att leva fri från våld och förtryck. Du har den rätten likväl som alla andra.

Olika typer av våld

Fysiskt våld – varje form av fysisk handling som skadar och/eller orsakar fysisk smärta. Detta inkluderar till exempel slag, knuffar, sparkar, angrepp med olika föremål, luggning, att bitas, att använda skjutvapen, kniv eller strypförsök.

Psykiskt våld – kränkningar med ord och handlingar som riktar sig mot den närståendes person, egendom eller människovärde. Detta inkluderar utskällning, direkta eller indirekta hot, sårande kritik, ignorerande, nedsättande och förödmjukande beteende, falska anklagelser, förhör. Psykiskt våld är också direkt hot om fysiskt våld och våldsamma konsekvenser och indirekt hot om till exempel självmord eller hot riktat mot annan närstående, husdjur eller egendom. Begränsning av den närståendes rörelsefrihet är psykiskt våld. Det kan finnas relationer och familjeförhållande där det finns psykiskt våld utan att det förekommer fysiskt våld. Däremot finns det alltid psykiskt våld där det förekommer fysiskt våld.

Sexuellt våld – när någon blir tvingad att delta i eller se på sexuella handlingar mot sin vilja. Sexuellt våld är de handlingar som uppfattas av den närstående som sexuellt kränkande.

Ekonomiskt våld – Den ena parten kontrollerar helt eller delvis den andra partnerns och/eller den gemensamma ekonomin. Detta leder till att den ena parten blir helt beroende av den andra och förvägras självständighet och oberoende (till exempel att den utsattes hotas till att ta lån eller skriva under fullmakt till utövaren som kan göra affärer i den utsattes namn).

Materiellt våld – den aggressivitet som riktas mot och förstör materiella ting både i och utanför hemmet och som skapar oro och rädsla. Materiellt våld kan till exempel vara att kasta saker, förstöra och slå sönder saker. Inte sällan är dessa saker utvalda för att de har en speciell betydelse för den som är utsatt för våldet.

Latent våld – Det latenta våldet är ständigt närvarande i kraft av sin möjlighet. Den som utsätts för våld i en nära relation lever i ständig beredskap och risken för nytt våld skapar ett strategiskt och anpassat beteende hos den utsatte för att undvika våld. Det latenta våldet skapar stark rädsla och upplevs som ett hot om våldsamma konsekvenser och/eller påminner om tidigare erfarenheter av fysiskt våld. 

Försummelse – utgör ytterligare en våldsform när det gäller personer i beroendeställning såsom barn, personer med funktionsnedsättning samt äldre. Det kan vara medvetet felaktig medicinering, bristande hygien, otillräcklig mat, att lämna någon utan hjälp och tillsyn långa perioder, att försvåra istället för att underlätta. 

Här kan du läsa mer om det som kallas normaliseringsprocessen.